Adfærdskodeks

Dette kodeks er en samling af etiske regler, der viser vejen for vores handlemåde og den handlemåde, vi forventer af andre. Grundlaget for adfærdskodekset er FN’s principper for ansvarlig forretningsførelse (Global Compact), der omhandler menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og antikorruption.

Adfærdskodeks

Adfærdskodeks

Formålet med adfærdskodekset er at vise vejen for, hvordan vi agerer, og hvordan vi forventer, at andre agerer.

For at brede adfærdskodekset ud i virksomheden er hver leder ansvarlig for at introducere den til alle medarbejdere og nyansatte. Da kodekset også gælder for vores leverandører, er indkøbschefen ansvarlig for, at virksomhedens leverandører lever op til adfærdskodekset.

Fasadgruppens adfærdskodeks er ikke formuleret som specifikke regler, men skal fungere som et etisk kompas, der guider os i vores handlemåde. Hvis du er usikker på, om din beslutning/handling er i overensstemmelse med adfærdskodekset, kan du finde hjælp i følgende spørgsmål:

• Er min beslutning/handling i tråd med lovgivningen?
• Er min beslutning/handling i tråd med indholdet af dette adfærdskodeks?

• Kan jeg stå på mål for min beslutning/handling foran en kunde, medarbejder eller leder?

• Vil min beslutning/handling kunne tåle en granskning af medierne uden at skade Fasadgruppens brand?

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder

Vores arbejdspladser skal være kendetegnet ved åbenhed og respekt, hvor alle menneskers ligeværd er en selvfølge.

• Vi har nultolerance over for alle former for krænkelser, chikane og diskrimination.

• Vi vil arbejde for øget mangfoldighed og ligestilling i alle dele af koncernen.

• Vi skal støtte og respektere FNs vejledende principper for forretningsførelse og menneskerettigheder. Hvis vi bliver opmærksomme på risikoen for overtrædelser vedrørende disse, skal vi handle hurtigt for at minimere risikoen.

• Vi skal arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø i hele vores værdikæde ved at overholde hvert lands arbejdsmiljølovgivning.

• Alt arbejde skal udføres frivilligt. Ingen form for tvangsarbejde eller arbejde forbundet med nogen form for trussel eller straf er tilladt.

• Vi vil med udgangspunkt i ILO’s definition af børnearbejde have nultolerance over for børnearbejde og arbejder på at sikre, at dette ikke sker i vores værdikæde.

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår

Gennem et godt arbejdsmiljø sætter vi medarbejdernes sundhed og trivsel i centrum.

• Vi har nultolerance over for alle former for diskriminering baseret på regeringens diskrimineringsgrundlag.

• Vi vil fremme medarbejdernes sundhed og forebygge skader og sygdomme ved at arbejde langsigtet på at forbedre arbejdsmiljøet.

• Vi skal arbejde proaktivt for at forebygge ulykker på vores arbejdspladser.

• Vi skal respektere medarbejdernes ret til at deltage i fagforeninger og deres mulighed for kollektive forhandlinger.

• Vi skal overholde national og lokal lovgivning, og vi accepterer ikke ansættelses- vilkår, der er i modstrid med disse.

• Vi skal i vores arbejde altid følge vores personalepolitik og vores retningslinjer for personalet (personalehåndbog).

Miljø

Miljø

Vi arbejder for bæredygtig udvikling ved aktivt at arbejde for at mindske vores negative miljø- og klimapåvirkning. Dette skal gøres systematisk og integreret i hele virksomheden.

• Vi skal følge forsigtighedsprincippet, når det gælder miljørisici.

• Vores medarbejdere skal have relevant viden om arbejdsopgavernes miljøpå- virkning, og hvad de kan gøre for at mindske denne påvirkning.

• Vi skal overholde gældende love og relevante miljørelaterede samfundskrav.

• Vi skal deltage aktivt i udviklingen af produkter og løsninger med reduceret miljøpåvirkning.

• Vi skal i vores arbejde altid følge vores miljøpolitik og fremsatte retningslinjer.

Antikorruption og forretningsetik

Antikorruption og forretningsetik

Vi accepterer ikke nogen form for korruption, bestikkelse, afpresning eller hvidvaskning og skal derfor arbejde for at forhindre at dette sker.

• Vi skal overholde de love, regler og bekendtgørelser, der gælder på de markeder, vi opererer i.

• Vi skal handle ansvarligt og etisk i vores forretningsforhold.

• Vi skal modarbejde alle former for korruption og sikre, at alle medarbejdere, leve- randører og samarbejdspartnere har forståelse for, at korruption er uacceptabel.

• Vi skal tage afstand fra og arbejde for at bekæmpe økonomisk kriminalitet i vores branche.

• Vi skal i vores kontakt med kunder, leverandører og samarbejdspartnere agere på en måde, som fremmer retfærdig og effektiv konkurrence.